Name Destination ETA
TORPO [BB]SkipavikSep16 23:00
WEST HERCULES [PA]SkipavikSep15 05:00