Name Destination ETA
NANSEN SPIRIT [BS]Ie WhiNov22 07:00