Name Destination ETA
MIRAMAR [CY]OxelosundMay24 02:00
ALREK [AG]OxelosundMay23 13:00