Name Destination ETA
RV CELTIC EXPLORER [IE]SurveyNov20 03:00
PORTH WEN [UK]SurveyNov15 09:00
SIEGE [NL]SurveyNov14 16:00
SCOTIA [UK]SurveyNov13 08:00
CEFAS ENDEAVOUR [UK]SurveyNov13 07:00
CORYSTES [UK]SurveyNov10 09:00
FREEDOM [NL]SurveyNov09 17:00
ZIRFAEA [NL]SurveyNov02 10:00
INGER-LIS,GY450 [UK]SurveyJul03 11:00
MAPLIN [UK]SurveyJan19 14:57