Name Destination ETA
AD ASTRA [NL]TerschellingSep01 16:30
AVANTI [NL]TerschellingApr13 15:30
TERSCHELLING [NL]TerschellingMar25 08:30
EH23 MEINY ALINE [NL]TerschellingMar23 17:00
OCTANS [NL]TerschellingMar22 12:00
HURRICANE [PA]TerschellingFeb19 13:00
FRIENDSHIP [PA]TerschellingFeb18 00:00
SKUA [NL]TerschellingFeb13 14:00
HA22 KOKHAAN [NL]TerschellingJan24 12:01