Name Destination ETA
Freyja [MT]EmdenNov22 18:00
CITY OF ROTTERDAM [PA]EmdenNov22 18:00
Weser Highway [PA]EmdenNov21 15:30
FIDELITY [NL]EmdenNov20 14:00
ACTA AURIGA [NL]EmdenNov20 09:00
FS ABERGELDIE [UK]EmdenNov18 06:00